M-caravan = všeobecné podmínky

 

Podmínky pro užívání obytného automobilu

- Minimální věk 22 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe. Předložení platného řidičského průkazu, občanského průkazu nebo cestovního pasu.

- nájemcem je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická.

- Vůz smí nájemce řídit pouze sám, nebo spolucestující uvedeny v nájemní smlouvě, použije-li k řízení někoho jiného, odpovídá za způsobené škody nájemce.

- Nájemce se zavazuje, že bude používat pronajatý obytný vůz k účelům, které odpovídají typovému charakteru a technickým parametrům obytného automobilu.

- Pronajatý obytný vůz nesmí být používán k odtahu jiného vozidla.

- Pronajímatel výslovně zakazuje provádění jakýchkoli úprav na vozidle

(vrtání, šroubování, polepování, popisování).

- V prostorách obytného automobilu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ


Převzetí a vracení vozidla

- Obytný automobil se pronajímá minimálně na 3 dny

- Nájemní smlouvu lze prodloužit na základě telefonické dohody s pronajímatelem

- Nedílnou součástí nájemní smlouvy bude i předávací protokol půjčení/vrácení

- Vůz se přebírá ve stavu čistém, stejně tak se i vrací.

- Vůz se půjčuje s plnou nádrží PHM (nafta) a s plnou nádrží PHM se také vrací. Pokud nebude při vrácení obytného vozu nádrž PHM plná, zaplatí nájemce chybějící pohonné hmoty + poplatek 500,-Kč

- Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje.

- Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vracením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme poplatek 1500,- Kč.

- Nájemce nesmí na pronajímatele spěchat při školení (při převzetí vozu) či při kontrole u vracení vozu (převzetí, vracení = cca 20-45 min.).

- Pracovní doba pro předání i vracení vozů je pondělí až neděle 9:00–17:00 (pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak)

- Vůz je vybaven lékárničkou a hasicím přístrojem, v případě použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.


Platební podmínky

- Po rezervaci obdrží nájemce emailem zálohovou fakturu. Aby rezervace byla platná, požadujeme po nájemci zaplacení zálohy 5000,-Kč jako blokaci termínu.

- Doplatek nájemného se platí cca 30 dní před převzetím vozu, při rezervaci kratší než 30 dní nejdéle 1den před dnem převzetí vozu.

- Nájemce také nejpozději v den převzetí skládá vratnou zálohu 25.000,- Kč na pokrytí možných škod jím způsobených.

- Výše nájemného se sjednává dle ceníku.

 

Sankce

- Nájemce prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že má platné řidičské oprávnění skupiny B, je mu 22 a více let, jeho řidičský průkaz je již nejméně dva roky platný. V případě porušení této podmínky zaplatí nájemce pokutu ve výši 3.000,- Kč.

- Za ztrátu technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 5.000,- Kč

- Za ztrátu klíčů od zapalování účtujeme pokutu 10.000,- Kč.

- Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 2.000,- Kč.

- Při extrémním znečištění, a to i u exteriéru vozu (olej, bláto, barva, asfalt,alkohol, písek, lepidlo atd.) účtujeme pokutu 5.000,- Kč.

- Za opožděné vrácení automobilu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy.


Storno poplatky

- 50 - 36 dní před termínem zapůjčení 50 % ze zálohy.

- 35 - 21 dní před termínem zapůjčení 70 % ze zálohy.

- 20 - 11 dní před termínem zapůjčení 90 % ze zálohy.

- 10 dní před termínem zapůjčení 100 % ze zálohy.

- Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Storno poplatek ve výši 2.500,-Kč se účtuje vždy.


Havárie a poruchy

- Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.

- Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události.

- V případě nehody je nájemce povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie SPZ účastníků nehody.

- Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením.

- V případě nehody, poruchy či jiné nepředvídatelné události nevzniká nájemci nárok na náhradní vozidlo.

 

Pojištění

- Vůz je a po celou dobu nájmu bude havarijně pojištěn.

- Spoluúčast pronajímatele činí 15%, min. však 15.000,-Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 15% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.

- Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na uvedenou pojistnou událost.

- Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do 25.000,-Kč bude vypořádána z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce.

- Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

 

Závěrečné ustanovení

- Smlouva se uzavírá pouze v písemné formě

- Tyto všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky

- Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí, nemá proti němu žádné výhrady a zavazuje se jimi řídit